Praktijk- en proceservaring

Iedere advocaat-stagiaire is op grond van de Advocatenwet verplicht om gedurende de eerste drie jaar waarin hij/zij als zodanig is ingeschreven, de praktijk uit te oefenen onder begeleiding van een andere advocaat (de patroon) en bij deze kantoor te houden. Aan het eind van de advocaatstage moet de advocaat-stagiaire in staat zijn zelfstandig en naar behoren de praktijk uit te oefenen. Van belang is dan ook dat de advocaat-stagiaire niet alleen de Beroepsopleiding Advocaten met goed gevolg afrond en aan zijn lokale opleidingsverplichtingen voldoet, maar dat hij/zij ook de nodige praktijkervaring opdoet. De Verordening op de Advocatuur vereist dat de advocaat-stagiaire ten minste:

  1. vijf keer in rechte is opgetreden in procedures op tegenspraak en de patroon ten minste één pleidooi of mondelinge behandeling in een procedure van de advocaat-stagiaire heeft bijgewoond;
  2. tien processtukken vervaardigd;
  3. op twee van de drie hoofdrichtingen ervaring heeft opgedaan of, indien dat niet mogelijk is, op meerdere rechtsgebieden binnen een hoofdrichting. Onder de hoofdrichtingen wordt verstaan: burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht, bestuursrecht en bestuursprocesrecht of strafrecht en strafprocesrecht.

Indien een advocaat-stagiaire in deeltijd werkt (dat wil zeggen minder dan 40 uur per week), dan zal de duur van de stage naar evenredigheid worden verlengd. Voorts kan de duur van de stage worden verlengd indien de Raad van de Orde van oordeel is dat de advocaat-stagiaire nog niet over voldoende praktijkervaring beschikt.

Goede en professionele begeleiding door een patroon of praktijkbegeleider
Goede en professionele begeleiding door een patroon of praktijkbegeleider is voor de advocaat-stagiaire van essentieel belang voor zijn/haar ontwikkeling tijdens de advocaatstage.

Om de begeleiding door de patroon verder te professionaliseren, heeft de Nederlandse Orde van Advocaten in samenwerking met patroons, de Stichting Jonge Balie Nederland en vertegenwoordigers van de Raden van de Orde een checklist ontwikkeld. De checklist is een hulpmiddel ten behoeve van de begeleiding van de advocaat-stagiaire. Aandachtspunten zijn bijvoorbeeld het doornemen en bespreken van de gedragsregels, het overdragen van expertise, het afstemmen van de verwachtingen en het bespreken van sterke en zwakke punten tijdens een functionerings- en beoordelingsgesprek. Patroons krijgen de checklist bij goedkeuring van de aanvraag van een stage toegestuurd door hun lokale Raad van de Orde. Behalve patroons kunnen ook advocaat-stagiaires de checklist gebruiken als aanknopingspunt om met hun patroon in gesprek te gaan. Benieuwd naar de checklist? Klik hier.

Daarnaast heeft de Nederlandse Orde van Advocaten een Compententieprofiel ontwikkeld voor en met patroons uit de praktijk.

Naast de checklist en het competentieprofiel, biedt ook het Portfolio steun tijdens de stage voor zowel de advocaat-stagiaire en de patroon. Patroons kunnen aan de hand van het portfolio de begeleiding van de advocaat-stagiaire structureren met behulp van bijvoorbeeld een checklist voor het eerste stagegesprek en de voortgangsgesprekken. Advocaat-stagiaires zien aan de hand van de opgenomen evaluatieformulieren en modellen voor voortgangsgesprekken hun professionele ontwikkeling in kaart gebracht. Hoe is het gesteld met het analytisch vermogen? Valt er iets te verbeteren aan de cliëntgerichtheid? Hoe staat het met de stressgevoeligheid? Naast deze sterkte/zwakte-analyse bevat het portfolio een ‘model’ curriculum vitae en een overzicht van behaalde landelijke en plaatselijke opleidingspunten.

Meer informatie

Voor meer informatie over de praktijkervaring en de advocaatstage kan de website https://www.advocatenorde.nl/ worden geraadpleegd of kan contact worden opgenomen met het Bureau Orde van Advocaten Overijssel.

Contactgegevens: 
Bureau Orde van Advocaten Overijssel
Postbus 708
7400 AS Deventer
T:  0570-605088
F: 0570-209001
E: bureau@orde-overijssel.nl

Het bureau is telefonisch bereikbaar op maandag t/m donderdag van 9:30 tot 12:30 uur en van 13:30 tot 15:30 uur. Het bureau is op vrijdag en tijdens de feestdagen gesloten.