Stageverslagen, -voortgangsgesprekken en stageverklaring

Stageverslag
De patroon van de advocaat-stagiaire dient ten minste één keer per jaar schriftelijk verslag uit te brengen aan de Raad van de Orde over het verloop van de stage. Indien je stagiaire-ondernemer bent dan dient jouw patroon één keer per zes maanden een verslag uit te brengen. Het Bureau van de Orde stuurt het stageverslag aan de patroon met het verzoek om dit samen met de stagiaire in te vullen en te retourneren aan het Bureau.

In het verslag komt o.a. aan de orde: de praktijk- en proceservaring van de advocaat-stagiaire (bijvoorbeeld op welke rechtsgebieden is de advocaat-stagiaire werkzaam en wat is de aard van deze zaken), het aantal processtukken dat door de advocaat-stagiaire is opgesteld, het optreden van de advocaat-stagiaire in rechte, de mate van zelfstandigheid van de advocaat-stagiaire, de begeleiding van de advocaat-stagiaire door de patroon en/of andere kantoorgenoten, cliëntencontact, voortgang van de Beroepsopleiding Advocaten en voortgang van de lokale opleidingsverplichtingen.

Bewijs van de ontwikkeling van de advocaat-stagiaire
Het is van belang dat bij het stageverslag de nodige bewijsstukken worden overgelegd, die de voortgang van de ontwikkeling van de advocaat-stagiaire onderbouwen.

Praktijk- en proceservaring
De advocaat-stagiaire dient gedurende de advocaatstage ten minste tien processtukken te schrijven en moet daarom een kopie van ten minste tien processtukken aan de Raad van de Orde toesturen.

Het kan soms voorkomen dat de advocaat-stagiaire processtukken schrijft die op naam van de patroon bij de rechtbank worden ingediend. In dat geval dient de patroon een verklaring te ondertekenen waaruit blijkt dat het processtuk door de advocaat-stagiaire is geschreven. De stagiaire dient deze verklaring aan het desbetreffende processtuk te hechten. Slechts vijf van de tien verplichte processtukken mogen op naam van de patroon of een andere kantoorgenoot staan.

Lokale opleidingsvereisten
Voor deelname aan de lokale opleidingsverplichtingen worden door de Twentsche Jonge Balie aanwezigheidsverklaringen verstrekt. Het is van belang dat deze verklaringen bij het indienen van de stageverslagen bij de Raad van de Orde worden meegestuurd.

Beroepsopleiding Advocaten
Bij voltooiing van de advocaatstage dient een kopie van het certificaat van de Beroepsopleiding aan de Raad van de Orde te worden toegestuurd.

Volg bij het indienen van de stageverslagen altijd de nauwkeurig instructie van het Bureau van de Orde op. Doe je dit niet, dan wordt het stageverslag teruggestuurd en niet in behandeling genomen.

Denk bijvoorbeeld aan het afzonderlijk inscannen van de processtukken. Zorg ervoor dat de nummering en omschrijving van de ingescande processtukken overeenkomt met het overzicht van de processtukken in het stageverslag. Indien de processtukken niet op jouw naam staan maar op naam van je patroon of een kantoorgenoot, voeg dan altijd een verklaring van jouw patroon/kantoorgenoot bij waaruit blijkt dat het processtuk door jou is geschreven. Indien er meerdere processtukken op naam van jouw patroon staan (maximaal vijf!) dan dient aan ieder processtuk afzonderlijk een verklaring van je patroon te worden gehecht.

Let op: ben je stagiaire-ondernemer? Dan kan het zijn dat voor jou (in het kader van verscherpt toezicht) aanvullende eisen gelden, zoals het verstrekken van een jaarrekening en liquiditeitsoverzicht. Het Bureau van de Orde Overijssel kan je hierover nader informeren.

Stagegesprekken
Tijdens de stageperiode voert de advocaat-stagiaire (minimaal) twee gesprekken met een lid van de Raad van de Orde Overijssel over de voortgang van de stage. Deze gesprekken worden gepland na het 1e jaar en na het 2e jaar van de stage. In sommige gevallen zijn meerdere gesprekken noodzakelijk. Voor deze gesprekken ontvang je vanzelf een uitnodiging van de Raad van de Orde Overijssel.

Stageverklaring
Ongeveer drie maanden voor het einde van de stageperiode stuurt het Bureau van de Orde Overijssel een laatste stageverslag aan de patroon toe, met het verzoek om dit samen met de advocaat-stagiaire in te vullen en te retourneren aan het Bureau van de Orde. De advocaat-stagiaire kan daarna de Raad van de Orde Overijssel verzoeken om afgifte van de stageverklaring. Indien de advocaat-stagiaire aan alle opleidingsverplichtingen heeft voldaan, wordt (gelijktijdig met het laatste stageverslag) een format toegestuurd voor het verzoek om afgifte van de stageverklaring.

Bij het indienen van het verzoek om afgifte van de stageverklaring moet de advocaat-stagiaire alle bewijsstukken overleggen waaruit blijkt dat aan de opleidingsverplichtingen is voldaan. Pas wanneer het verzoek compleet is, wordt het beoordeeld. De advocaat-stagiaire ontvangt zo spoedig mogelijk daarna bericht.

Natuurlijk kan het behalen van de stageverklaring niet onopgemerkt blijven! Het is een traditie dat de advocaat-stagiaires die hun stageverklaring hebben gehaald een klein geschenk ontvangen tijdens de jaarvergadering van de Orde van Advocaten Overijssel. Zorg dus dat je bij deze jaarvergadering bent om jouw mijlpaal te vieren!

Stageverlenging
Indien een advocaat-stagiaire in deeltijd werkt (dat wil zeggen minder dan 40 uur per week) zal de duur van de stage naar evenredigheid worden verlengd.
Voorts kan de duur van de stage worden verlengd indien de Raad van de Orde van oordeel is dat de advocaat-stagiaire nog niet over voldoende praktijkervaring beschikt.

Vragen?
Voor meer informatie over de stageverslagen, stagegesprekken en stageverklaring kun je het beste contact opnemen met het Bureau van de Orde van Advocaten Overijssel.

Contactgegevens:
Bureau van de Orde van Advocaten Overijssel
Postbus 708
7400 AS Deventer
Tel.  0570-605088
Fax. 0570-209001
E-mail: bureau@orde-overijssel.nl

Het bureau is telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 9:30 tot 12:30 uur en van 13:30 tot 15:30 uur. Het bureau is op vrijdag en tijdens de feestdagen gesloten.